Potřebujete poradit? 702 006 117

Reklamační řád

Reklamační řád

 

ATREI Systems s.r.o.

Sídlo:                             Pod stupni 1541, PSČ: 101 00, Praha 10 - Vršovice

Identifikační číslo:  24309001

DIČ:                      CZ24309001

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195000 

(dále jen „Prodávající“)

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.copymania.cz 

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování:     ATREI Systems s.r.o.
Klánovická 43
198 00 Praha 9 - Hloubětín
(dále jen „Kontaktní adresa“)

 

Adresa elektronické pošty:info@copymania.cz (dále jen „Kontaktní email“)

                                      reklamace@copymania.cz (pro uplatnění reklamace)

Telefon:                          (+420) 702 006 115 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

 • Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

 • U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 

 • Není-li Kupující spotřebitelem, činí doba podle předchozího článku dvanáct měsíců od převzetí zboží Kupujícím, není-li uvedeno jinak.

 

 • Pokud výrobce nebo dovozce zboží uvádí delší záruční dobu než podle odst. 3 a 4, možnost uplatnit práva z vadného plnění v době uvedené na výrobku u výrobce nebo dovozce není tímto reklamačním řádem dotčena.

 

 • V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 • Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

 

 • Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 

 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.

 

 • V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U prodávaných zařízení není možné uplatnit práva z odpovědnosti za vady v případě, že pro dané zařízení byly použity neschválené náplně. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

 

 • Nárok na uplatnění práv ze záruky zaniká také v těchto případech:
  • mechanické poškození zboží,
  • elektrické přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího),
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
  • neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Pro podání reklamace může Kupující využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní. (Stáhnout reklamační protokol)
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

 

 • Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

Reklamační řád platí od 1.1.2014

 

Reklamační řád ke stažení (PDF)

Novinky e-mailem
Přejete si dostávat aktuální
novinky a akce e-mailem?
Zrušit odběr novinek
Napište nám

Volejte 702 006 117
nebo nám napište.